the change: Jess Lindgren

20:23 18. prosince 2014


Pusťte v HD, je to lepší!:)

Další díl the change je tu!! Tentokrát s mou kamarádkou z USA - Jess, která má ovšem silné vazby k ČR, jak se můžete dozvědět ve videu. Moc pro mě znamená!! :) Video tentokrát dělal můj muž a zkoušel mě pár věcí naučit. Příběh přeložila Babu, která už sama v the change povídala!:) Pro anglicky znalé, když se přesunete kousek dolů, můžete si příběh přečíst v jazyce, v jakém ho Jess napsala :)


Jmenuji se Jess a jsem vděčná, že mi Lída dala příležitost sdílet s vámi něco málo ze svého
příběhu (i když jsem si vědoma toho, že rozhodně nejsem člověk zrozený pro kameru, byla jsem
hrozně nervózní!!). Ale ano, je to příběh o Česku, o Ježíši a o tom, jak mě mění.

Něco málo o mně: Do Česka jezdím už od roku 2007 na English campy (tohle léto to bude už můj
10. English camp, uf!) - a miluju tuhle zemi i lidi. Některý další věci, co mě baví... Čaj, západy
slunce, sushi, zmrzlina, PODZIM, cokoliv pohodlného a cestování. Mám tendenci přitahovat trapné
momenty - a hrozně ráda se směju. Pracuji v křesťanském sboru New Hope Church v Minnesotě
se středoškoláky - dodávají mi spoustu radosti (a udržují mě mladou!).

No a k té změně. Ten proces začal tím, že jsem vyrostla ve věřící rodině, chodívala jsem každý
týden do našeho kostela a dovídala se o Ježíši. Jsem moc vděčná za moji rodinu a mé rodiče,
kteří milují Boha i mě. Nicméně, už odmalička jsem se hrozně snažila být "dost dobrá". Být co
nejlepší ve škole, dělat radost kamarádům i rodině a nikoho nezklamat. Byla jsem následovač
pravidel. Všechno pro mě bylo o tom, podávat dobré výkony a zapadnout. Hodně mi záleželo na
tom, co si o mně ostatní myslí. A i když jsem chodila do kostela a učila jsem se spoustu věcí o
Bohu, bylo to pořád jenom v mojí hlavě. Žila jsem, jako by být křesťanem znamenalo dělat 
všechno správně - a vždycky jsem se snažila pracovat tvrději, být lepší, být dost dobrá. A i když mi
to docela šlo, byla jsem vyčerpaná a daleko od Boha.

Změna se začala dít (a pořád se děje) když jsem začala víc chápat svým srdcem věci o Ježíši -
kým je a co pro mě udělal. Pravda, kterou jsem už dlouho rozumem věděla, se začala dotýkat
mého srdce - a opravdu jsem uvěřila. Jsem hrozně vděčná, že to není o tom, co dělám nebo
nedělám, abych byla křesťankou, není to o pravidlech k následování nebo dělání dobrých skutků
(nebo jejich nedělání). Je to o tom, že mě Bůh vidí a zná i mou nejhorší stránku - a MILUJE mě.
Tolik, že poslal svýho Syna, Ježíše, na tuhle zem, aby žil dokonalý život (který já nikdy žít nemůžu,
bez ohledu na to, jak moc se snažím) a zemřel za mě (smrtí, kterou jsem si já zasloužila). Není
vzdálený a odměřený, ale je blízko a opravdový a pracuje v mém životě.

Z poznání Ježíše a víry v Něj pramení v mém životě spousta svobody! Je to svoboda od potřeby
být dokonalá. Mám svobodu selhat, protože jsem úplně a cele milovaná a přijatá Bohem. Mám
svobodu žít beze strachu, protože Mu důvěřuji, i když mi věci v životě zrovna nedávají smysl nebo
mi lidi nerozumí. Ježíš je pro mě dost, i když se všechno v mém životě rozpadá. Mohla bych
hrozně dlouho mluvit o všech změnách v mém životě, co se dějí díky tomu, že mám opravdový
vztah s Ježíšem. Pořád s některými věcmi bojuji a pořád se měním, ale v tom, že znám Ježíše, je
hluboká radost, pokoj, spokojenost a zadostiučinění! Takže, tohle je malý úryvek z mého příběhu --
- jak nakonec je JEŽÍŠ sám tou největší změnou v mém životě.


***
My name is Jess Lindgren and I am thankful Lida gave me the opportunity to share a little of my story with you (though I realized I am not meant for life behind a camera, wow I was nervous!!). But yes, it's a story about Czech, Jesus and how He changes me. 

A little about me: I have been traveling to Czech since 2007 to do English camps (this summer will be my 10th English camp, bah!) - and I love this country and these people. Other things I enjoy... Tea, sunsets, sushi, ice cream, FALL, anything cozy, and traveling. I tend to attract embarrassing moments - and I love to laugh. I work at New Hope Church  in Minnesota with junior high and high school students - they bring me a lot of joy (and keep me young!). 

So, about this change. The process began as I grew up in a Christian home, going to church every Sunday and learning about Jesus. I am really thankful for my family and my parents who loved God and loved me well. From a young age, however, I was concerned about being "good enough." I strove to do well in school, please my friends and family, and not let others down. I was a rule follower. For me, it was about performing well and fitting in. I really cared what people thought of me. And though I was going to church and learning a lot about God, it just stayed in my head. I lived as though being a Christian was about doing everything right - and I was always trying to work harder, do better, be good enough. And yet even though I thought I was doing ok, I was exhausted and was far away from God. 

The change started to happen (and continues to happen) when I began to understand in my heart more about Jesus- who He was and what He had done for me. The truth I knew in my head started to trickle into my heart- and I truly believed. I  am so thankful that it's not about what I do or don't do to be a Christian, it's not about the rules to follow or the good things I do (or don't do). It's that God sees me and knows me at my worst- and LOVES me. So much that He sent His Son, Jesus, to this earth to live a perfect life (that I cannot live, no matter how hard I try) and to die in my place (a death I deserved). He isn't distant and closed-off, but He is near and real and working in my life. 

There is a lot of freedom in my life that comes with knowing and believing who Jesus is! It's freedom from needing to be perfect. I am free to fail, because I am completely loved and accepted by Him. I am free to live without fear, even if my life doesn't make sense or if people don't understand, because I trust Him. Jesus is enough for me, even if everything else in my life falls apart. I could talk for a long time about the many changes in my life because of having a real relationship with Jesus. I still struggle and I am still in process, but there is a deep joy, peace, contentment and satisfaction in knowing Jesus! So that's a glimpse for now of my story--how ultimately JESUS is the biggest change in my life. 


You Might Also Like

0 komentářů